Lannaway (ล้านนาเวย์) ลมหายใจแห่งวิถีชีวิตชาวล้านนา คือศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่ช้านาน อาทิเช่น ภาษาล้านนา(คำเมือง) การแต่งกายพื้นเมือง เครื่องประดับตกแต่ง การฟ้อนรำล้านนา สิ่งสักการะบูชา ดนตรีไทยล้านนา สำรับอาหารท้องถิ่น บ้านเรือนทรงไทยล้านนา ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเรือน รวมไปถึงประเพณีล้านนาต่างๆ
      ปัจจุบันการเดินทางของเวลา ผนวกกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ไม่มีวันสิ้นสุด ทำให้ไม่เฉพาะแต่ชาวล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ ยังได้มีการเผยแพร่ไปยังทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับของทุกคนว่า ศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้มีตนตัวจริง และมีค่ายิ่ง
"ล้านนาเวย์" จึงได้ถือกำเนิดมาเพื่อร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาให้ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE